Všeobecné obchodné podmienky
/ďalej aj len „obchodné podmienky“/

Predávajúci:

Obchodné menoFOXY AND WILD s.r.o.
SídloFrantiškánske nám. 3, 811 01 Bratislava
IČO: 52 152 065
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:134343/B
Kontaktná osoba: Hana Lauferová
Tel. kontakt: + 421 901 920 596
Email: vino@foxywild.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho tovar odovzdať a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa nevzťahuje článok VII., článok IX., článok X., článok XIII, článok XV. odsek 15.2 a odsek 15.3 všeobecných obchodných podmienok.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa ďalej riadia súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a nariadením 2016/679 (EÚ).
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár a že súhlasí s obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom portálu foxywild.sk /ďalej aj len „portál predávajúceho“/ a Predávajúcimje obchodná spoločnosť FOXY AND WILD s.r.o., so sídlom Františkánske námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 152 851 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134343/B, email: vino@foxywild.sk, telefónne číslo: + 421 901 920 596, ktorej predmetom činnosti je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, je akákoľvek zmluva na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva.
 • Objednávka obsahuje náležitosti, nevyhnutné pre platné a účinné odoslanie objednávky, číslo objednávky, dátum objednávky, podrobnosti o objednávke (názov tovaru, množstvo, cena), medzisúčet, doručenie, spôsob platby, cena spolu, poznámka, fakturačná adresa a dodacia adresa, prípadne detaily účtu predávajúceho a poplatok za dobierku.
 • Objednaný tovar je tovar, ktorý kupujúci v procese uskutočnenia objednávky zvolí v časti Shop na portáli predávajúceho, vloží do nákupného košíka a potvrdí jeho výber odoslaním objednávky v súlade s postupom podľa článku III. obchodných podmienok.
 • Kúpna cena je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých druhoch tovaru v časti Shop na portáli predávajúceho.
 • Reklamačný formulár je formulár, prostredníctvom ktorého môže kupujúci uplatniť u predávajúceho vady tovaru. Reklamačný formulár obsahuje položky: identifikačné údaje kupujúceho, číslo daňového dokladu (faktúra), číslo objednávky, reklamovaný tovar (názov tovaru, množstvo tovaru, hlavné vlastnosti tovaru), opis vady, vyznačenie práva, ktoré spotrebiteľ uplatňuje.
 • Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie je formulár, prostredníctvom ktorého predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie. Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie obsahuje položky: identifikačné údaje predávajúceho/kupujúceho, číslo reklamácie, dátum prijatia reklamácie, reklamovaný tovar (názov tovaru, množstvo tovaru, hlavné vlastnosti tovaru), spôsob vybavenia reklamácie.
 • Trvalým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje kupujúcemu alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, email, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Článok III.

Proces uskutočnenia objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy

 • Umiestnenie tovaru na portáli predávajúceho v časti Shop je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po kliknutí na obrázok tovaru sa zobrazí názov tovaru/producent/cena/popis tovaru (druh, odroda, ročník, obsah alkoholu, krajina).
 • V prípade záujmu o tovar, kupujúci pokračuje kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA. Tovar, ktorý si kupujúci vybral, vloží do košíka kupujúceho a na pravej hornej strane portálu sa zobrazí nákupný košík (tovar, množstvo, cena) s možnosťou ODOBRAŤ. Na pravej dolnej strane sa zobrazí celková suma za objednávaný tovar; ďalej tri možnosti procesu objednávania pre kupujúceho (ZOBRAZIŤ KOŠÍK, POKLADŇA, POKRAČOVAŤ V NAKUPOVANÍ).
  1. Po kliknutí na ikonu Pokračovať v nakupovaní pokračuje kupujúci vo výbere tovaru a ďalej kliknutím na časť Shop portálu predávajúceho a postupuje podľa bodu 3.2 a 3.3.
  2. Po kliknutí na ikonu ZOBRAZIŤ KOŠÍK sa kupujúcemu zobrazí objednávaný produkt s možnosťou ODSTRÁNIŤ, cena, množstvo tovaru s možnosťou úpravy množstva objednávaného tovaru a celková suma za objednávaný tovar s DPH. Kupujúci môže pokračovať ďalej v nakupovaní po kliknutí na ikonu POKRAČOVAŤ V NAKUPOVANÍ alebo zadať kód zľavového kupónu a aktualizovať košík (cenu objednávaného tovaru) alebo pokračovať výberom dopravy. Kupujúcemu sa zobrazí celková suma za objednávaný tovar spolu aj s poplatkom za dopravu. Kupujúci pokračuje kliknutím na ikonu SKONTROLOVAŤ a OBJEDNAŤ; kupujúci sa dostane do pokladne; ďalej platí bod c.
  3. Po kliknutí na ikonu POKLADŇA sa kupujúcemu
   • V ľavej časti portálu zobrazia údaje, ktoré je potrebné vyplniť, a to možnosť zadania zľavového kódu, základné (fakturačné) údaje: meno/priezvisko/názov spoločnosti, krajina, adresa, PSČ, mesto, telefón, email. Kupujúci môže zakliknutím možnosti ODOSLAŤ NA INÚ ADRESU uviesť iné údaje na doručenie tovaru než údaje vyplnené v prvej časti (základné fakturačné údaje). V závere má možnosť kupujúci prostredníctvom poznámky k objednávke (voliteľné) uviesť akúkoľvek informáciu pre predávajúceho v súvislosti s objednávaným tovarom,
   • v pravej časti portálu je informácia o objednávanom tovare (názov tovaru, množstvo, cena celkom), možnosť výberu dopravy, celková cena vrátane dopravy, ďalej možnosť výberu spôsobu platby.
 • Kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom odoslania objednávky prostredníctvom kliknutia na ikonu OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.
 • Po kliknutí na ikonu OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY sa kupujúcemu zobrazí číslo objednávky, dátum objednávky, cena spolu, spôsob platby, detaily účtu, podrobnosti o objednávke (názov tovaru, medzisúčet, doručenie, spôsob platby, cena spolu, poznámka).
 • Kupujúci po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, obdrží potvrdenie o uzavretí zmluvy. Predávajúci splní túto povinnosť odoslaním informatívneho emailu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Obsahom potvrdenia o uzavretí zmluvy v prípade voľby spôsobu platby
  1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je informácia o prijatí objednávky. Potvrdenie o uzavretí zmluvy obsahuje nasledovné údaje: variabilný symbol, detaily účtu, číslo objednávky, dátum objednávky, podrobnosti o objednávke (názov tovaru, medzisúčet, doručenie, spôsob platby, cena spolu, poznámka), fakturačná a dodacia adresa. Po pripísaní platby na účet dostane kupujúci informáciu, a zároveň informáciu o očakávanom dátume zaslania kuriérom/doručení na odberné miesto.
  2. pri prevzatí tovaru je informácia o prijatí objednávky a jej spracovávaní. Potvrdenie o uzavretí zmluvy obsahuje nasledovné údaje: číslo objednávky, dátum objednávky, podrobnosti o objednávke (druh tovaru, medzisúčet, doručenie, poplatok za dobierku, spôsob platby, cena spolu, poznámka), fakturačná a dodacia adresa.

 

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru je uvedená v časti Shop pri každom druhu tovaru predávajúceho, z ktorého si kupujúci môže tovar vybrať. Cena tovaru je k dispozícii v každom ďalšom kroku procesu uskutočnenia objednávky podľa článku III. obchodných podmienok.
 • Konečná kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v pravej časti portálu v kroku podľa bodu 3.5 a zahŕňa okrem ceny za tovar aj výšku nákladov spojených s dodaním tovaru podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru v kroku podľa bodu 3.5 obchodných podmienok a vrátane poplatku v prípade výberu spôsobu platby za tovar pri jeho prevzatí (1,- eur).
 • Kupujúci môže kúpnu cenu za tovar zaplatiť
  1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení o uzavretí zmluvy,
  2. pri prevzatí tovaru.
 • Kúpna cena je splatná pri osobnom odbere tovaru najneskôr pri jeho prevzatí a pri doručení kuriérskou službou pri prevzatí zásielky. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky. Kupujúci je povinný uviesť správny variabilný symbol uvedený v informácii podľa bodu 3.6. V prípade, ak kupujúci uvedie nesprávny variabilný symbol, považuje sa kúpna cena za zaplatenú okamihom priradenia kúpnej ceny k objednávke a predávajúci nie je počas tejto doby v omeškaní.
 • Daňový doklad (faktúra) bude zaslaná elektronicky.

 

Článok V.

Spôsob dodania tovaru

 • Kupujúci je povinný vyplniť v rámci kroku 3.3.c. údaje potrebné predovšetkým na dodanie objednaného tovaru a predávajúci je povinný dodať tovar spôsobom, ktorý kupujúci zvolí v kroku 3.3.c.
 • Predávajúci umožňuje kupujúcemu zvoliť si spôsob dodania tovaru výberom z nasledujúcich možností dodania tovaru:
  1. osobný odber v odbernom mieste podľa výberu kupujúceho pri objednaní,
  2. doručenie na adresu dodania tovaru uvedenú kupujúcim prostredníctvom kuriérskej služby.
 • Predávajúci splní povinnosť dodať tovar
  1. tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste podľa bodu 5.2 písm. a) tohto článku,
  2. jeho odovzdaním prepravcovi na doručenie kupujúcemu.
 • Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) v závislosti od ním zvoleného spôsobu dodania tovaru nasledovne:
  1. v prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predstavuje výška nákladov 0 EUR,
  2. v prípade odoslania tovaru kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sú náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) vo výške 5,- EUR.
 • Kupujúci má právo zvoliť si spôsob dodania a je vopred informovaný o výške nákladov jednotlivých spôsobov dodania tovaru, pred odoslaním objednávky.

 

Článok VI.

Spracovanie objednávky, lehota na dodanie tovaru

 • Predávajúci sa zaväzuje spracovať objednávku a dodať tovar v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od okamihu pripísania kúpnej ceny v prospech bankového účtu predávajúceho. Od expedovaní tovaru informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom e-mailu.
 • Miestom dodania je miesto určené kupujúcim v bode 3.3.c obchodných podmienok.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok uvedených v ďalších bodoch tohto článku. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú v prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľ.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na ( TU ).
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1.
 • Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy kupujúcim formou vyplneného formulára odoslaného na e – mailovú adresu predávajúceho poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy.
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknutý bod 7.10 a 7.11.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.7 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 • Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.7 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 • Lehota podľa bodu 7.12 sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je tovar odovzdaný.
 • Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho
  1. okamihom odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, ak sa kupujúci zaviazal tovar osobne prevziať,
  2. okamihom odovzdania tovaru prepravcom kupujúcemu.

 

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

 • Predávajúci zodpovedá za vady
  1. ktoré má predaná vec (tovar) pri prevzatí kupujúcim,
  2. ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci (tovaru) v záručnej dobe (záruka).
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať zjavné vady, najmä (obal, množstvo tovaru, druh tovaru). Ak ide o zjavné vady, najmä poškodenie či znehodnotenie obalu tovaru, množstevný rozdiel objednaného tovaru alebo doručenie iného tovaru než bol kupujúcim objednaný, je kupujúci bezodkladne povinný uvedené skutočnosti oznámiť predávajúcemu; predávajúci vybaví reklamáciu zjavných vád poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, výmenou tovaru alebo doplnenia toho, čo chýba.
 • Za vady tovaru sa nepokladajú chuťové atribúty vína, perláž a jej intenzita, výzor, sediment, malé variácie v množstve a váhe, atribúty farby, dizajnu, alebo zmeny chute spôsobené zrením a starnutím vína, starnutím etikiet a obalov. Za vady tovaru sa nepovažujú deviácie vo farbe, chuti a iných charakteristikách tovaru pri znovuobjednaní tovaru s rovnakou špecifikáciou a názvom.
 • Za vady tovaru sa nepokladajú zmeny vína od normálneho stavu, ktoré zapríčiňuje nesprávne skladovanie a ktoré ovplyvňujú chuť a vôňu.
 • Predávajúcim odporúčaná spotrebná lehota tovaru – tiché vína – 24 mesiacov od dátumu predaja, v prípade ancestrálnou metódou vyrobených vín s perlážou „Pet-Nat“ – 12 mesiacov od dátumu predaja, ak nie je v popise vína na stránke Predávajúceho uvedená odporúčaná doba skladovania od výrobcu, t.j vinára.
 • Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004, príloha č. X, odsek 1, písmeno d), druhá odrážka sa dátum minimálnej trvanlivosti pri vínach nevyžaduje.

 

Článok X.

Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne u predávajúceho alebo zaslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho.
 • Ak kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady, predávajúci je povinný ho poučiť o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 10.3.
 • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie
  1. výmena tovaru,
  2. vrátenie kúpnej ceny,
  3. zamietnutie reklamácie.

ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok XI

Podmienky skladovania a servírovania vína

 • Predávajúci odporúča dodržiavať nižšie uvedené podmienky skladovania a servírovania vína; predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku ich porušenia zo strany kupujúceho.
 • Teplotné odporúčania pre skladovanie vína:

 

    biele a ružové vína červené vína PetNat
krátkodobé skladovanie:  do 30 dní od zakúpenia

 

zásady pre skladovanie

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

7-18 ̊C

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

7-18 ̊C

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

7-18 ̊C

 

dlhodobé skladovanie:nad 30 dní od zakúpenia

 

odporúčanie maximálnej doby dlhodobého skladovania

 

3 roky a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

5 – 8 rokov a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

1 – 2 roky  a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

dlhodobé skladovanie:nad 30 dní od zakúpenia

 

zásady pre skladovanie

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

10-15 ̊C

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

10-15 ̊C

 

čo najmenej kolísajúca teplota v rozpätí

10-15 ̊C

 

 

 • Svetelné podmienky skladovania vína: Všetky druhy vín skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia alebo umelého zdroja svetla.
 • Polohové podmienky skladovania vína: Fľaše uzatvorené korkovým štupľom skladujte v polohe ležmo. Zabránite tak vysychaniu korku a prenikaniu vzduchu do fľaše. Vystavenie vína vzduchu mení jeho vlastnosti a môže mať za následok jeho znehodnotenie. Fľaše uskladňujeme v nehybnej polohe nakoľko vibrácie majú negatívny efekt pri zrení vína.
 • Všeobecné tepelné podmienky servírovania vína:

 

biele a ružové vína

červené vína PetNat
8 – 10 ̊C a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

14 – 16 ̊C a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

–6 – 8 ̊C a podmienky podľa informácie a odporúčania od konkrétneho výrobcu podľa detailu produktu na portáli

 

 

Článok XII.

FOXY CLUB

 • Členstvo vo FOXY CLUBE vzniká zakúpením dvoch trojfľašových someliérskych Club setov ročne, v špeciálnej cene 69,- EUR (vrátane poplatku za doručenie kuriérskou službou v rámci územia Slovenskej republiky) (cena za dva someliérske výbery ročne. Obsahom každého someliérskeho výberu sú tri fľaše somelierského výberu.
 • V prípade záujmu kupujúceho o zakúpenie dvoch someliérskych výberov ročne vyplní kupujúci formulár, ktorý sa nachádza http://foxywild.sk/foxy-club/. Kupujúci odošle vyplnený formulár prostredníctvom portálu kliknutím na ikonu ODOSLAŤ.
 • Po doručení vyplneného formulára predávajúcemu odošle predávajúci na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim podľa bodu 12.2 obchodných podmienok platobné údaje na úhradu za dva trojfľašové someliérske výbery ročne (faktúra). Okamih pripísania platby kupujúceho za dva trojfľašové someliérske výbery ročne sa považuje za okamih vzniku objednávky a vzniku alebo predĺženia členstva kupujúceho vo FOXY CLUBE v trvaní jedného roka.
 • Trojfľašové someliérske výbery predávajúci expeduje kupujúcemu podľa kalendára someliérskych setov, a to vždy k poslednému dňu mesiaca, t.j. 31.05. a  30.11 príslušného kalendárneho roka prostredníctvom kuriérskej služby na adresu zadanú kupujúcim pri vyplnení formulára podľa bodu 12.2. obchodných podmienok.
 • Predávajúci poskytuje členom FOXY CLUBU nasledovné výhody:
  1. zľava 10 % z bežnej ceny na objednávky vína cez internetový obchod www.foxywild.sk (neplatí na už zľavnený tovar). Po vzniku členstva vo FOXY CLUBE obdrží kupujúci od predávajúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri vyplnení formulára podľa bodu 12.2 obchodných podmienok zľavový kód, ktorý má kupujúci možnosť zadať pri nákupe v internetovom obchode foxywild.sk. Zľavový kód zabezpečí pre kupujúceho 10 % zľavu z objednávaných nezľavnených vín, a to počas nasledujúcich dvanástich mesiacov od zaslania zľavového kódu. Zľava podľa tohto bodu obchodných podmienok sa nevzťahuje na poštovné. Zľavy nie je možné kumulovať a uplatňovať na už zľavnené tovary.
  2. zľavnené vstupné na ochutnávkové eventy FOXY AND WILD, o výške ktorého a o ktorých bude člen FOXY CLUBU informovaný v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov e-mailom.
 • Zakúpením dvoch trojfľašových someliérskych výberov pred uplynutím ročného členstva sa členstvo vo FOXY CLUBE predlžuje o ďalší rok; inak zaniká.

 

Článok XIII.

Systém alternatívneho riešenia sporov online podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 13.2 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk). Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Článok XIV.

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje v zmysle nariadenia 2016/679 (EÚ) /ďalej aj len „zákon“/ spracúva spoločnosť FOXY AND WILD s.r.o., so sídlom Františkánske námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 152 851 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134343/B, email: vino@foxywild.sk, telefónne číslo: + 421 901 920 596 /ďalej aj len „prevádzkovateľ“/.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu
  1. Pre informačný systém E-shop – meno, priezvisko, fakturačná adresa (krajina, ulica, PSČ, mesto, telefónne číslo, email) dodacia adresa, údaje o objednávke, údaje o platbách. Uvedené osobné údaje sú potrebné za účelom doručenia objednaného tovaru, za účelom odoslania potvrdenia o uzavretí zmluvy. Telefónne číslo dotknutej osoby potrebuje prevádzkovateľ k efektívnejšiemu vybaveniu objednávky a splneniu zmluvy.
  2. Pre informačný systém Evidencia reklamácií – meno, priezvisko, trvalý pobyt, email, telefónne číslo, dodacia adresa, číslo účtu vo formáte IBAN, kód banky, číslo faktúry, informácie o reklamovanom tovare (názov tovaru, množstvo, hlavné vlastnosti tovaru), opis vady tovaru, právo zo zodpovednosti za vady, ktoré dotknutá osoba uplatnila. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ potrebuje k vybaveniu reklamácie dotknutej osoby.
  3. Pre informačný systém Marketing: – email, ktorý slúži prevádzkovateľovi na zasielanie noviniek zo sveta naturálnych vín podľa FOXY, pozvánok na ochutnávky vín a informácií o cenových akciách a špeciálnych ponukách.
  4. Pre informačný systém FOXY CLUB: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ, krajina, email, telefón. Osobné údaje sú potrebné, aby sa dotknutá osoba mohla stať členom FOXY CLUBU a využívať výhody členstva vo FOXY CLUBE.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
  1. V informačnom systéme E-shop za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku využitím webového sídla a kúpnej zmluvy) a za týmto účelom predávajúci spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti. Ďalej za účelom prijatia objednávky, jej spracovania, jej odoslania doručenia, vystavenia daňového dokladu. Ďalej za účelom prijatia a vybavenia reklamácie a prípadného odstúpenia od zmluvy.
  2. V informačnom systéme Evidencia reklamácií za účelom prijatia a vybavenia reklamácie z dôvodu plnenia zmluvných a zákonných povinností.
  3. V informačnom systéme Marketing za účelom zasielania noviniek zo sveta naturálnych vín podľa FOXY, pozvánok na ochutnávky vín a informácií o cenových akciách a špeciálnych ponukách na základe oprávneného záujmu predávajúceho.
  4. V informačnom systéme FOXY CLUB za účelom registrácie člena, zbierania údajov o objednávkach a platbách, zbierania údajov o využívaní výhod členstva (zmluvný účel).
  5. V informačnom systéme Účtovníctvo za účelom splnenia zákonných povinností podľa osobitných predpisov.
 • Komu poskytuje predávajúci osobné údaje?
 • Dopravcovi, odbernému miestu pri osobnom prevzatí tovaru
 • Predávajúci uchováva osobné údaje
  1. V informačnom systéme E-shop do doby vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas (odstúpenie od zmluvy, reklamácie).
  2. V informačnom systéme Evidencia reklamácií do doby, počas ktorej záručné lehoty alebo reklamačné konania trvajú.
  3. V informačnom systéme Marketing do doby, kým sa neskončí účel spracúvania osobných údajov.
  4. V informačnom systéme FOXY CLUB do doby zániku členstva.
  5. V informačnom systéme Účtovníctvo po dobu 10 rokov.
 • Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
 • Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Uplatnenie práva získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
  3. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
  1. sa osobné údaje spracúvajú na účely zmluvného plnenia,
  2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Druhá veta tohto článku sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • Práva dotknutej osoby podľa bodu 14.7 až 14.13 môže dotknutá osoba uplatniť písomne alebo zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná rovnakým spôsobom ako uplatnila svoje práva podľa bodu 14.7 až 14.13.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: dozor@pdp.gov.sk, a to najmä v prípadoch ak má podozrenie, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú alebo nie je spokojná s priebehom a spôsobom vybavenia žiadosti týkajúcej sa uplatňovania  práv dotknutej osoby  u prevádzkovateľa.

 

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na www.foxywild.sk
 • Zmluvy uzatvorené na diaľku postupom podľa týchto obchodných podmienok sa uzatvárajú na dobu určitú, a to do dodania tovaru, ak z povahy niektorých povinností a práv nevyplýva, že trvajú aj po dodaní tovaru a po zaplatení kúpnej ceny.
 • Minimálna dĺžka záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy je určená splatnosťou kúpnej ceny a vrátením tovaru, v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak z týchto obchodných podmienok nevyplýva dlhšia lehota na odstúpenie.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami a dispozitívnymi ustanoveniami príslušných právnych predpisov

 

FOXY AND WILD s.r.o.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
Bratislava 827 99